Regulamin - Konkurs na Realizację Miesiąca i Realizację Roku

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu „Realizacja miesiąca” oraz „Galeria Roku”, a także Fundatorem Nagród jest Grupa ATLAS, z siedzibą w Łodzi przy ulicy Kilińskiego 2, 91-421 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000264887, nazywana dalej Fundatorem Nagród.
 2. Wykonawcą i koordynatorem ww. Konkursów jest Expanse-Soft Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowej 7a, 90-562. Wykonawca działa na rzecz i za zgodą Grupy ATLAS.
 3. Niniejszy regulamin określa warunki przebiegu konkursu „Realizacja Miesiąca” oraz „Realizacja Roku”, zwanego dalej Konkursem.
 4. Konkurs odbywa się na portalu www.atlasfachowca.pl w Strefie Fachowca, cyklicznie w terminach ustalanych przez Organizatora.
 5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego zaakceptowaniem.

UCZESTNICY

 1. Przez Uczestników konkursu rozumie się Użytkowników portalu www.AtlasFachowca.pl, których galeria realizacji w danym miesiącu bierze udział w głosowaniu oraz Użytkowników portalu www.AtlasFachowca.pl, oddających głosy na wybraną przez siebie galerię.
 2. Konkurs „Realizacja miesiąca” oraz „Realizacja roku” skierowany jest wyłącznie do zarejestrowanych użytkowników portalu www.AtlasFachowca.pl, których konto w dniu przystąpienia do konkursu jest aktywne.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy ATLAS i administracja portalu www.AtlasFachowca.pl oraz pracownicy Organizatora Konkursu.
 4. W Konkursie mogą brać udział Moderatorzy Społeczni Portalu www.AtlasFachowca.pl.

PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs „Realizacja Miesiąca” polega na comiesięcznym wybieraniu przez zarejestrowanych Użytkowników Portalu najlepszej „Realizacji Miesiąca” spośród galerii realizacji wytypowanych przez Moderatorów Społecznych i Administrację Portalu.
 2. Konkurs „Realizacja Roku” polega na wyborze przez Użytkowników Portalu www.AtlasFachowca.pl jednej, zwycięskiej Realizacji Roku spośród wygranych galerii realizacji w konkursie „Realizacja Miesiąca”.
 3. Przez wybieranie „Realizacji Miesiąca” przez zarejestrowanych użytkowników Portalu rozumie się głosowanie w sondzie zamieszczonej na stronie portalu www.AtlasFachowca.pl
 4. W głosowaniu każdy Użytkownik może oddać jeden głos na wybraną przez siebie galerię realizacji.

Wybór „Realizacji Miesiąca” odbywa się w 2 etapach:

 • 1 etap: do 14 dnia każdego miesiąca Administracja portalu www.AtlasFachowca.pl oraz Moderatorzy portalu www.AtlasFachowca.pl wybierają 5 najlepszych realizacji* użytkowników ze wszystkich realizacji spełniających kryteria i umieszczonych na portalu w danym miesiącu.
 • 2 etap: trwa od 15 do 29 dnia każdego miesiąca. W tym czasie, Użytkownicy głosują poprzez sondę zamieszczoną na portalu www.Atlasfachowca.pl na jedną z pośród 5 wytypowanych przez Administrację i Moderatorów realizacji.
   
 • Wybór „Realizacji Roku” odbywa się w 1 etapie: Użytkownicy głosują poprzez sondę zamieszczoną na portalu www.Atlasfachowca.pl na jedną spośród zwycięskich galerii w Konkursie „Realizacja miesiąca”. Realizacja miesiąca, która otrzyma najwięcej głosów zostanie wybrana „Realizacją roku”.

Harmonogram głosowań na realizację miesiąca i realizację roku*:

09 marca - 23 marca 2017: głosowanie na realizację stycznia 2017

31 marca -  14 kwietnia 2017: głosowanie na realizacja lutego 2017

17 kwietnia - 1 maja 2017: głosowanie na realizacja marca 2017

15 maja - 29 maja 2017: głosowanie na realizację kwietnia 2017

15 czerwca - 29 czerwca 2017 - głosowanie na realizację maja 2017

14 lipca - 28 lipca 2017: głosowanie na realizację czerwca 2017

14 sierpnia - 28 sierpnia 2017 - głosowanie na realizacja lipca 2017

15 września - 29 września 2017 - głosowanie na realizacja sierpnia 2017

16 października - 30 października 2017 - głosowanie na realizację września 2017

15 listopada - 29 listopada 2017 - głosowanie na realizację października 2017

15 grudnia - 29 grudnia 2017- głosowanie na realizację listopada 2017

15 stycznia - 29 stycznia 2018 - głosowanie na realizację grudnia 2017

01 lutego - 15 lutego 2018 - głosowanie na realizację ROKU 2017


Planowane daty głosowań Użytkowników w konkursie na „Realizację Miesiąca” oraz „Realizację Roku” Organizator poda do wiadomości Użytkowników portalu w osobnym poście w wątku konkursowym.
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dat bez podania powodów. O wszelkich zmianach terminów głosowań Organizator będzie informował Użytkowników na bieżąco na Portalu www.atlasfachowca.pl w poście w temacie konkursowym.

* W przypadku zbyt małej liczby realizacji spełniającej dane kryteria administracja portalu zastrzega sobie prawo do zmiany liczby wytypowanych realizacji do konkursu na realizację miesiąca.


KRYTERIA WYBORU GALERII REALIZACJI DO KONKURSU „REALIZACJA MIESIĄCA” I „REALIZACJA ROKU”

 1. Użytkownik, który zamieszcza na swoim profilu zdjęcia wykonanych realizacji musi posiadać zgodę właściciela obiektu przedstawionego na fotografiach. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nie posiadanie takowej zgody przez użytkownika.
 2. Jeśli Użytkownik opublikuje na swoim profilu galerię realizacji, która nie jest jego autorskim wykonaniem to  w takiej sytuacji taka galeria nie może wziąć udziału w konkursie na „Realizację miesiąca”.
 3. Galeria realizacji Użytkownika powinna liczyć sobie co najmniej 5 zdjęć. To niezbędne minimum, aby galeria realizacji danego Użytkownika mogła wziąć udział w konkursie na „Realizację miesiąca”i„Realizację roku”.
 4. Galeria realizacji powinna zawierać zdjęcia z etapów wykonywanej pracy.
 5. Galeria realizacji powinna zawierać opis realizacji wraz z wyszczególnionymi użytymi produktami oraz zakresem wykonanych prac.
 6. W konkursie na „Realizację miesiąca” może brać udział tylko 1 galeria Użytkownika.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „REALIZACJA MIESIĄCA”

 1. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu z danego miesiąca zostanie opublikowana najpóźniej 7 dni po zakończeniu głosowania na Portalu www.AtlasFachowca.pl
 2. Tytuł „Realizacji miesiąca” i „Realizacji roku” otrzymuje ta realizacja, która w sondzie otrzyma najwięcej głosów oddanych przez Użytkowników Portalu.
 3. 3 realizacje, które zdobędą kolejno największą liczbę głosów zostaną wyróżnione na stronie głównej portalu www.AtlasFachowca.pl oraz będą promowane na Facebooku marki ATLAS.
 4. „Realizacja roku” promowana będzie w Magazynie ATLAS fachowca oraz na profilu ATLAS na portalu społecznościowym www.Facebook.com

NAGRODY

 1. Użytkownik, którego realizacja zdobędzie najwięcej głosów i zostanie  „Realizacją miesiąca” wygrywa nagrodę rzeczową ufundowaną przez Grupę Atlas - KURTKĘ SOFTSHELL. Dodatkowo, każda zwycięska Realizacja Miesiąca zostanie zaprezentowana na oficjalnym profilu Facebook firmy ATLAS.
 2. Autorzy realizacji, które zdobędą drugą i trzecią w kolejności liczbę głosów, zostają nagrodzeni wyróżnieniem ich realizacji na stronie głównej portalu www.AtlasFachowca.pl.
 3. Autor „Realizacji Roku” zostanie nagrodzony Zestawem sprzętu Makita: wkrętarka udarowa DHP453 + odkurzacz akumulatorowy 18V BCL180 2x1,5Ah + bity i wiertła - DLX2056SY1.
 4. Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora w ciągu 30 dni po zakończeniu głosowania na adres podany w profilu użytkownika na portalu www.atlasfachowca.pl. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieaktualnych bądź nieprawdziwych danych teleadresowych przez Użytkownika.
 5. Laureat Konkursu nie może domagać się zamiany nagrody rzeczowej na inną ani wypłaty jej równowartości w gotówce.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Konkurs może się nie odbyć jeżeli żadna galeria realizacji w danym miesiącu nie będzie spełniała wymogów konkursowych. Organizator może wybrać do konkursu tyle galerii realizacji, ile aktualnie w danym miesiącu spełnia wymagania konkursu.
 2. W momencie zgłoszenia do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści danych przez niego przekazanych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 3. Organizator wraz z Administracją portalu www.AtlasFachowca.pl ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie na „Realizację miesiąca” i „Realizację roku” w przypadku naruszenia przez niego warunków niniejszego Regulaminu, jak i regulaminu i zasad korzystania z portalu www.AtlasFachowca.pl. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe po stronie Użytkownika.
 5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem sporne kwestie rozstrzyga administracja portalu www.AtlasFachowca.pl