Biznes

Strony

Jak rozliczać krajową podróż służbową pracownika i przedsiębiorcy i ująć w ewidencji księgowej

Podkategorie: Biznes

Zgodnie z art. 77(5) Kodeksu pracy, pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Wysokość oraz warunki...

Jak ustrzec się przed odpowiedzialnością za wady, które ujawnią się w wykonanej usłudze (dziele) bez winy wykonawcy

Podkategorie: Biznes

Zasadą jest, że wykonawca przyjmujący zamówienie powinien swoją pracę wykonać zgodnie z umową, fachowo i z należytą starannością gdyż jest odpowiedzialny za wady, które pojawią się w wykonanym przez niego dziele.Wady mogą być różne: techniczne, użytkowe ale także estetyczne. Wykonawca odpowiada...

Czy przedsiębiorca może dochodzić swoich należności, gdy zawiesi wykonywanie działalności gospodarczej?

Podkategorie: Biznes

Odpowiedź znajdziemy na powyższe pytanie w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095 z późn. zm., dalej "Ustawa"), które od dnia 20 września 2008 roku przewidują możliwość zawieszenia przez przedsiębiorcę nie...

Obowiązki w VAT przy zakończeniu działalności gospodarczej

Podkategorie: Biznes

Likwidacja działalności przez czynnego podatnika podatku VAT wiąże się z koniecznością wypełnienia przez niego szeregu obowiązków wynikających z przepisów ustawy o VAT. Są to z jednej strony obowiązki formalne - takie jak złożenie formularza VAT-Z, stanowiącego dla organu podatkowego informację o...

Umorzenie zaległości podatkowych

Podkategorie: Biznes

Mimo, iż generalną zasadą jest konieczność wywiązywania się obywateli z ciążących na nich zobowiązań podatkowych ustawodawca w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) zawarł unormowania, na podstawie których Skarb Państwa może zrzec się...

Czy warto prowadzić korespondencję z urzędami?

Podkategorie: Biznes

Wielu przedsiębiorców, szczególnie w pierwszym okresie swojej działalności gospodarczej, reaguje wręcz paniką na wszelką korespondencję pochodzącą od urzędów. Szczególne obawy budzi korespondencja pochodząca od urzędu skarbowego lub ZUS.Tymczasem z urzędami administracji publicznej warto, a czasami...

Jak rozwiązać umowę zlecenie?

Podkategorie: Biznes

Umowa zlecenia jest obecnie jedną z najpopularniejszych form stałego zatrudnienia. Najczęściej zastępuje klasyczną umowę o pracę regulowaną przez Kodeks pracy.Właściciele firm w czasach kryzysu są zmuszeni do szukania nowych rozwiązań. Do takich działań możemy zaliczyć uelastycznienie systemu...

Zwolnienie lekarskie przedsiębiorcy

Podkategorie: Biznes

Jak wynika z badania mikro i małych firm przeprowadzonego przez agencję badawczą , w prawie 400 prywatnych firmach, aż 87 proc. polskich przedsiębiorców nie zdecydowało się w ciągu ubiegłego roku 2011  na zwolnienie lekarskie.Tylko 12 proc. ankietowanych przyznało, że było na zwolnieniu...

Zasada składania korekt zeznań podatkowych

Podkategorie: Biznes

Prawo do korygowania zeznań podatkowych jest jednym z podstawowych uprawnień podatnika. Może on skorygować zeznanie zarówno wtedy, gdy pomylił się na swoją korzyść, jak i na korzyść organu podatkowego.Zasady korekty zostały określone w ustawie z  29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j...

Jak się dobrze zareklamować?

Podkategorie: Biznes

Właściciel nowo powstającej firmy zastanawia się jak poinformować potencjalnych klientów o istnieniu swojego przedsiębiorstwa, jak zainteresować konkretną grupę odbiorców usługami, które proponuje.Pierwsza myśl to reklama!Reklama to w obecnych czasach jedna z najbardziej efektywnych strategii...

Strony

Nasi partnerzy