Systemy dachowe Izohan. Wybór systemu

Autor 
Izohan
14.12.2014Komentarze (0)

Szeroka gama produktów firmy IZOHAN pozwala na wykonywanie zarówno tradycyjnych pokryć papowych, jak i nowoczesnych bezspoinowych powłok izolacyjnych, chroniących budowle przed działaniem wody i wilgoci. Produkty zgrupowane są w dwóch systemach o specyficznych cechach odpowiadających na indywidualne potrzeby budowy.

Decydując się na system izolacyjny rozważyć musimy między innymi:

 • Jakiego rodzaju podłoże chcemy izolować?
 • W jakim to podłoże jest stanie?
 • W przypadku napraw – jakie były przyczyny usterek?
 • Czy i jakie ocieplenie zastosujemy?
 • Jakiej estetyki oczekujemy?


Nawet na dachach o skomplikowanej formie i przy wystających elementach łatwo wykonać pokrycia bezspoinowe. W pokryciach papowych szwy przy obróbkach i załamaniach, są szczególnie narażone na przecieki i wymagają dużej staranności.POKRYCIA PAPOWE Z WYKORZYSTANIEM PRODUKTÓW SYSTEMU IZOHAN IZOBUD

OZNACZENIA PAP
Papę wybieramy kierując się przewidywanym środowiskiem pracy i oczekiwaną trwałością. Dobierając papę warto korzystać z katalogów firmowych. Mogą wystąpić niewielkie różnice w oznaczeniach pap stosowanych przez poszczególnych producentów (np. w odniesieniu do cech specjalnych). Poniżej przedstawiono symbole używane przez firmę IZOLMAT.

 

Pokrycia dachowe intensywnie pracują ze względu na obciążenie zmiennymi temperaturami. Żywotność pokrycia zależy w dużej mierze od cech mechanicznych takich jak wytrzymałość na zrywanie i wydłużenie przy zrywaniu oraz zachowania własności materiałowych w warunkach niejednokrotnie gwałtownie zmieniających się temperatur. Modyfikacja SBS prowadzi do poprawienia zachowania pap w szerokim zakresie temperatur. Wzrasta giętkość papy, także w niskich temperaturach.

Papy modyfikowane SBS szczególnie dobrze nadają się do zgrzewania palnikiem. Zwiększeniu ulega odporność na starzenie krótko i długoterminowe. Dużą wytrzymałość na zrywanie uzyskują papy z osnową z włókniny poliestrowej i tkaniny szklanej, a mniejszą papy z osnową z welonu z włókien szklanych. Wydłużenie przy zerwaniu jest znacznie korzystniejsze dla pap z osnową z włókniny poliestrowej niż dla pap z osnową z welonu z włókien szklanych.
 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

1. OCZYSZCZENIE I WYRÓWNANIE
Podłoże musi być nośne, sztywne. Beton musi być dojrzały, zaleca się, by wilgotność podłoża nie przekraczała 6%. Podłoże oczyścić z kurzu, zanieczyszczeń, tłustych plam i wody. Wszystkie szczeliny i ubytki wyrównać. Podłoże powinno być równe z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego spływu wody, przyczepności papy i estetyki wykonania pokrycia.

2. GRUNTOWANIE
Po wykonaniu uzupełnień należy całe podłoże zagruntować jedną warstwą modyfikowanego SBSem roztworu gruntującego IZOHAN IZOBUD PENETRATOR G7. Tak zgruntowane podłoże zostawić do wyschnięcia.
 

WYKONANIE POKRYCIA

1. ZGRZANIE PAPY PODKŁADOWEJ
Rolkę papy rozwija się w miejscu, gdzie będzie układana, domierza i zwija z jednej strony części wstęgi papy do środka, a następnie podgrzewa całą spodnią stronę papy i podłoże jednocześnie wolno rozwijając rolkę – folia ochronna od spodu rolki stapia się i nadtopiony bitum mocuje papę do podłoża, po zgrzaniu jednej części papy zwija się pozostałą część rolki i ponownie podgrzewa się spodnią stronę papy i podłoża jednocześnie rozwijając rolkę. Wypływ masy asfaltowej o szerokości ok. 0,5 – 1,0 cm na całej długości zgrzewu potwierdza prawidłowość jego wykonania; miejsca wypływu masy asfaltowej można posypać posypką co poprawi wygląd estetyczny dachu, posypka powinna być użyta w ciągu kilku sekund od chwili wypływu asfaltu.

2. ZGRZANIE PAPY WIERZCHNIEGO POKRYCIA
Przed przystąpieniem do zgrzewania papy wierzchniego krycia należy zwrócić uwagę, czy kolejna rozwijana rolka nie różni się odcieniem posypki; posypka jest surowcem naturalnym i może zmieniać się jej odcień (zdarza się to sporadycznie). Zakład wzdłużny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie wzdłuż brzegu wstęgi papy pasa bez posypki i wynosi ok. 9 cm; zakład poprzeczny powinien mieć szerokość min. 12 cm.

Wykonując zakład poprzeczny papy wierzchniego krycia, należy nieco dłużej podgrzać papę spodnią zakładu, tak, by posypka gruboziarnista wtopiła się w asfalt i nie pogarszała jakości zgrzewu. Zakłady poprzeczne papy należy przesunąć o odległość minimum 15 cm tak, by na sąsiednich wstęgach nie występowały w jednej linii, a zakłady wzdłuż wstęgi papy podkładowej i wierzchniej muszą być przesunięte względem siebie o połowę szerokości rolki. Pozostałe czynności przebiegają analogicznie jak dla papy podkładowej.

3. WYKONANIE OBRÓBEK
W miejscach przejścia papy z powierzchni poziomej na pionową na dachu zaleca się zastosować klin styropianowy lub z wełny mineralnej twardej, który zapobiega załamaniu papy pod kątem 90°; klin styropianowy należy zabezpieczyć papą, by nie został zniszczony przy zgrzewaniu; papę należy zgrzać do zagruntowanej powierzchni pionowej na wysokość min.10-15 cm od najwyższego punktu klina; zaleca się brzeg papy na powierzchni pionowej dodatkowo przymocować specjalną listwą dociskową aluminiową mocowaną na kołki i doszczelnić uszczelniaczem dekarskim.

Do obróbek ogniomurów, świetlików, kominów oraz w korytach zlewowych, w okolicy wpustów dachowych, na dylatacje oraz wszędzie tam, gdzie przewiduje się występowanie dużych ruchów termicznych i dynamicznych na połaci dachowej należy używać pap z asfaltem modyfikowanym IZOLMAT PLAN. W obniżonych temperaturach otoczenia papy powinny być przed użyciem przechowywane przez 24 godziny w temperaturach nie niższych niż+18°C. Wszelkie prace z użyciem pap z asfaltem niemodyfikowanym i pap z asfaltem z niskim dodatkiem SBS należy prowadzić w temperaturach nie niższych niż +5°C.

MOCOWANIE PŁYT OCIEPLAJĄCYCH
Na podłoża betonowe zagruntowane roztworem asfaltowym rozpuszczalnikowym, na których zgrzano papę zgrzewalną, można instalować płyty termoizolacyjne ze styropianu lub polistyrenu ekstrudowanego. Warstwę termoizolacji można zamocować do podłoża metodą klejenia lub za pomocą łączników mechanicznych.

Do mocowania płyt do paroizolacji z papy asfaltowej metodą klejenia należy użyć kleju poliuretanowego lub asfaltowo-polimerowego według instrukcji producenta kleju; klej asfaltowo-polimerowy stosuje się do mocowania płyt do podłoża z papy asfaltowej, nakładając klej w postaci pasów o szerokości ok. 4 cm na podłoże (średnie zużycie ok.0,45 kg / m2), do mocowania płyt termoizolacji ilości łączników przypadających na 1 m2 są zależne od strefy dachu i należy przestrzegać zaleceń podanych w tabeli j.n. (średnio 4 szt. / m2); ten sposób mocowania daje możliwość przymocowania termoizolacji wraz z papą podkładową luźno ułożoną zamocowaną łącznikami mechanicznymi na brzegach wstęgi papy i zgrzaną tylko na zakładach.

 

Optymalna ilość łączników mechanicznych lub kleju asfaltowo-polimerowego(przy szerokości pasa kleju ok. 4 cm) w zależności od strefy dachu dla budynków o wysokości do 20 m:

 • jeżeli termoizolacja jest ze styropianu, pod zakładami papy podkładowej należy ułożyć pasy papy asfaltowej tradycyjnej, aby uniemożliwić uszkodzenie styropianu od płomienia palnika przy zgrzewaniu zakładów.

 • łączniki należy kotwić w warstwie konstrukcyjnej dachu (nie w gładzi cementowej).

 • papa zgrzewalna podkładowa użyta do mocowania mechanicznego powinna być do tego dostosowana i jej właściwości w tym zakresie powinny być poparte badaniami.

 •  

RENOWACJA POKRYĆ DACHOWYCH Z UŻYCIEM PAP ZGRZEWALNYCH

1. OCENA ISTNIEJĄCEGO POKRYCIA
Przystępując do wykonania docieplenia i doszczelnienia istniejącego pokrycia dachowego lub tylko doszczelnienia z użyciem pap zgrzewalnych należy ocenić stopień zawilgocenia zarówno warstw papy, jak i podłoża; konieczne jest zapewnienie wentylacji starego pokrycia dachowego i umożliwienie odprowadzenia zalegającej wody na zewnątrz, by powstająca z niej para wodna nie tworzyła pęcherzy w papie zgrzewalnej. Doszczelnienie pokrycia dachowego można przeprowadzić z jednoczesnym dociepleniem i wówczas stosuje się systemy Izolacji IZOLMAT dotyczące dachów, traktując stare pokrycie dachowe jako warstwę paroizolacyjną.

2. PRZEPROWADZENIE RENOWACJI
Doszczelniając stare pokrycie dachowe, w którym stwierdzono zawilgocenie podłoża lub zawilgocenie występujące między warstwami papy, można zastosować System Izolacji IZOLMAT NR 1.3 – na przygotowanym podłożu ustawiane są kominki wentylacyjne, układana jest bez mocowania papa wentylacyjna perforowana – IZOLVENT, a następnie zgrzewa się papę wierzchniego krycia IZOLMAT PLAN protection® PYE PV250 S5,2 SS lub IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 SS bądź IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5,2 SS.

Stosuje się także uszczelnienie jednowarstwowe – papę IZOLMAT PLAN ventimax® Top. W tym rozwiązaniu tworzy się system kanałów, w których para rozpręża się i wydostaje się przez kominki wentylacyjne nie tworząc pęcherzy w ułożonej warstwie papy; ilość kominków zależna jest od stopnia zawilgocenia dachu (zwykle jest to1 kominek na ok. 50 m2); nie układa się papy wentylacyjnej w odległości ok. 50 cm od okapu, brzegów dachu, kominów, koryt odpływowych, wpustów dachowych; wokół kominka wentylacyjnego należy zgrzać dodatkowy pierścień o średnicy ok. 30 cm z papy asfaltowej zgrzewalnej modyfikowanej wierzchniego krycia.

BEZSPOINOWE POKRYCIE DACHOWE IZOHAN IZOBUD

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

1. OCZYSZCZENIE I WYRÓWNANIE PODŁOŻA
Przed rozpoczęciem prac należy zwrócić uwagę, aby podłoże, na którym wykonywany jest system IZOHAN IZOBUD było suche i oczyszczone. Wszystkie szczeliny i ubytki nieprzekraczające szerokości 10 mm i głębokości 10 mm należy wypełnić szpachlówką IZOHAN IZOBUD masa szpachlowa.

2. GRUNTOWANIE
Po wykonaniu uzupełnień należy całe podłoże zagruntować jedną warstwą roztworu gruntującego IZOHAN IZOBUD Br / SBS-Br lub IZOHAN IZOBUD PENETRATOR G7. Tak zgruntowane podłoże zostawić do wyschnięcia.
 

WYKONANIE WARSTWY ZBROJĄCEJ

1. WTOPIENIE WARSTWY ZBROJĄCEJ
Po przeschnięciu warstwy gruntującej należy nałożyć jedną warstwę lepiku na zimno (IZOHAN IZOBUD Br-tixolub SBS-tixo). Zaraz po nałożeniu układać włókninę polipropylenową o gramaturze 50-60 g/m2. Podczas nakładania przekładki na lepik, powierzchnię należy docisnąć listwą lub wałkiem w kierunku układania w celu zlikwidowania nierówności

2. WTOPIENIE DRUGIEJ (KOLEJNEJ) WARSTWY
Po minimum 24 godz. nakładamy ponownie warstwę lepiku na zimno jak wyżej i układamy tkaninę polipropylenową siatkową o gramaturze 48 g/m2 lub papę, również dociskając ją lekko listwą lub wałkiem. Wykonaną warstwę zbrojącą zostawiamy do wyschnięcia.

WYKONANIE WARSTWY WIERZCHNIEJ

1. NAŁOŻENIE MASY IZOLACYJNEJ

Po wyschnięciu warstwy zbrojącej należy całą powierzchnię przemalować masą asfaltową IZOHAN IZOBUD B / SBS-B. Ewentualnie jako warstwę wierzchnią można zastosować papę wierzchniego krycia.

2. ZABEZPIECZENIE POSYPKĄ PAPOWĄ
Dodatkowo, w celu zwiększenia odporności mechanicznej i odporności na promienie UV, całą powierzchnię izolowaną posypujemy jedną z posypek papowych lub piaskiem budowlanym o uziarnieniu 0,2-1,5 mm.

Prace odbywają się bez żmudnego dopasowywania, docinania, przestrzegania zakładów. Utworzona powłoka jest gładka i pozbawiona spoin.

 

Zastosowanie posypki papowej na powłoce z IZOBUDu B zwiększa żywotność pokrycia. Produkty systemu IZOBUD stanowią także wysokojakościowe komponenty do wykonywania pokryć papowychGrunt szybkoschnący IZOHAN IZOBUD PENETRATOR G7 szczególnie dobrze sprawdza się jako grunt pod papy asfaltowe, zgrzewalne i samoprzylepne.

RENOWACJA POKRYCIA DACHOWEGO

USZKODZONE POKRYCIE DACHOWE
Na starym pokryciu dachowym (papowym) można zauważyć pęcherze o różnych rozmiarach, które w sposób bardzo widoczny odstają od podłoża, a po pewnym czasie pękają i tworzą idealny dostęp dla wilgoci. W wielu przypadkach bardzo łatwą drogą przejścia dla wilgoci przez pokrycia dachowe (papowe) są miejsca wszelkich wykończeń, np. zakładki przy kominach, zakładki przy kanałach i kominach wentylacyjnych, gdzie stare pokrycie marszczy się, strzępi i odstaje. Aby wyremontować tak miejscowo zniszczone pokrycia i zabezpieczyć elementy wykończeń starych pokryć, należy wykonać częściową renowację pokryć dachowych (papowych) w systemie IZOHAN IZOBUD.

Pęcherze powstają, gdy pod wpływem ciepła słonecznego rozszerza się para wodna uwięziona między papą, a podłożem. Przecieki mogą wynikać z nieprawidłowego wyprofilowania spadków na powierzchni dachów.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

1. OCZYSZCZENIE PODŁOŻA
Podłoże powinno być suche i oczyszczone z luźnych i zmniejszających przywieranie substancji.

1. PRZECIĘCIE PĘCHERZY
Należy przeciąć lub wycisnąć pęcherze ze zniszczonego pokrycia dachowego (papowego). Podłoże pod pęcherzem należy oczyścić.

2. UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW
Wycięty ubytek wypełnia się szpachlówką IZOHAN IZOBUD masa szpachlowa w warstwach o grubości do 2 mm.
 

WARSTWA POWŁOKOWA

1. NAŁOŻENIE MASY IZOLACYJNEJ
Po 24 godz., gdy IZOHAN IZOBUD masa szpachlowa w wypełnionych ubytkach przeschnie, należy w miejscach remontowanych lub na całej powierzchni pokrycia papowego nanieść warstwę IZOHAN IZOBUD B lub IZOHAN IZOBUD SBS-B.
 

2. NAŁOŻENIE WARSTWY DEKORACYJNEJ
Jeśli chcemy uzyskać ochronno-dekoracyjną powłokę w kolorze srebrnym, to na odpowiednio przygotowane podłoże (w przypadku blachy również odtłuszczone) aplikujemy IZOHAN IZOBUD R - refleksyjny lakier asfaltowo-polimerowy z aluminiowym pigmentem płatkowym. Masę nanosi się za pomocą wałka, pędzla (nie wcierając zbyt mocno) lub natryskiem. Należy nanosić jedną możliwie cienką warstwę.

TERMOIZOLACJA DACHU

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

1. OCZYSZCZENIE PODŁOŻA
Podłoże powinno być równe, czyste, pozbawione pyłu i kurzu. Nie może być przemrożone ani oszronione. Niedopuszczalne są zastoiska wody na izolowanej powierzchni dachu.

2. GRUNTOWANIE
Powierzchnie betonowe, ceramiczne, ze starej papy itp. należy uprzednio zagruntować roztworem gruntującym IZOHAN IZOBUD Br lub IZOHAN IZOBUD PENETRATOR G7. Przy klejeniu płyt ocieplających z wełny mineralnej na podłożu betonowym należy zaaplikować dwie warstwy preparatu gruntującego.

 

PRZYKLEJANIE WEŁNY MINERALNEJ

1. NAŁOŻENIE LEPIKU
Płyty z wełny mineralnej można przyklejać po 24 godzinach od zagruntowania podłoża. Na montażowe strony płyt ocieplających nakładamy lepik IZOHAN IZOBUD Br-tixo / SBS-tixo. Lepik rozprowadza się pasami szerokości ok.8 cm w ilości od 4 do 6 na 1 m szerokości płyty (ilość pasów zależna od strefy dachu). Można też aplikować lepik plackami – cztery w narożach i jeden na środku płyty. Powierzchnia oraz zużycie kleju uzależnione są od strefy dachu: w strefie środkowej naniesienie kleju zajmuje powierzchnię 25% płyty, w brzegowej 35% płyty, w strefie narożnej 50% płyty.

2. DOCIŚNIĘCIE PŁYT
Następnie, po kilkunastu minutach (w zależności od temperatury), płyty dokładnie, mocno dociskamy. Jest to czas potrzebny do odparowania substancji lotnych zawartych w lepiku. Czas wiązania uzależniony jest od warunków pogodowych.

3. IMPREGNACJA PŁYT
Jeśli płyty z wełny mineralnej nie są fabrycznie zaimpregnowane preparatem bitumicznym, pokrywamy je warstwą roztworu IZOHAN IZOBUD Br/SBS-Br lub IZOBUD PENETRATOR G7. Zgrzewamy papę podkładową do tak przygotowanych płyt oraz między sobą na zakładkę, a następnie zgrzewamy papę wierzchnią do papy podkładowej na całej szerokości.

 

PRZYKLEJANIE PŁYT POLISTYRENOWYCH LUB SZKŁA PIANKOWEGO

1. NAŁOŻENIE LEPIKU

Lepik IZOHAN STYROTEX nakłada się na płyty ocieplające pasami o szerokości 4 cm i grubości 2 mm. W strefie środkowej przyjmuje się średnio 4 pasma na metr; w strefie brzegowej i skrajnej należy zagęścić pasma. Płyty polistyrenowe powinny mieć minimalną grubość 5 cm. Połączenia płyt styropianowych wykonane za pomocą STYROTEXU nie mogą być narażone na temperaturę wyższą niż +40°C.

Dla podwyższenia jakości połączenia warstw izolacyjnych dachu w strefie brzegowej oraz narożnej (strefa gdzie ssanie wiatru jest największe) zaleca się stosować dodatkowo łączniki mechaniczne.

DEKORACYJNE POKRYCIE DACHOWE
Masy bitumiczne dają niestety bardzo ograniczoną kolorystykę powłok izolacyjnych, a często konserwując swój dach chcemy albo odświeżyć kolor, albo go zmienić. Kolorową powłokę uzyskamy stosując do konserwacji naszego dachu preparat IZOHAN ekodach lub IZOHAN IZOBUD R.

1.  PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

 • Powierzchnia powinna być czysta i sucha.
 • W przypadku występowania nierówności, należy je uzupełnić, używając masy szpachlowej IZOHAN ekoszpachla lub w przypadku pokryć papowych IZOBUD masy szpachlowej.

 

2. NAKŁADANIE MASY

 • Przed rozpoczęciem pracy z ekodachem bądź IZOBUDEM R należy go dokładnie wymieszać, a podczas dłuższego malowania, mieszanie powtarzać co pewien czas.
 • Masę nanosić za pomocą wałka, pędzla lub natryskiem.
   
 • W przypadku występowania podłoży krytycznych zaleca się wtopienie w powłokę z ekodachu włókniny o gramaturze 50-60 g/m2.

 

Srebrny kolor IZOBUDu R poprawia estetykę i zapewnia trwałość izolacji.

 

Ekodach w kolorze czerwonym zastosowany na dachu zabytkowego kościoła w Gliwicach.

 

IZOBUD R zaaplikowany na blachę. Odświeża wygląd i ogranicza nagrzewanie się dachu. Ekodach pełni funkcje nie tylko dekoracyjne ale też izolacyjne. Jest odporny chemicznie i mechanicznie

Tagi 
dach
izohan
izobud
systemy dachowe
warstwa zbrojąca

Nasi partnerzy