System do szybkiego remontu

Autor 
Maciej Rokiel, Grupa Atlas
22.03.2016Komentarze (0)

Czy można zrobić coś szybko i jednocześnie dobrze? Jakie produkty zastosować przy niskiej temperaturze na zewnątrz i wewnątrz? Co zrobić, jeżeli na wykonanie łazienki mamy tylko trzy dni? Odpowiedź jest jedna – zastosować szybkowiążący system produktów.

Użycie dobrej jakości materiałów i wykonawstwo zgodnie ze sztuką budowlaną (przestrzeganie wymogów technologicznych i kolejności etapów prac) to warunki dobrego efektu niezależnie od rodzaju robót. Ale… każdy wykonawca chce wykonać pracę jak najszybciej i jak najłatwiej. To logiczne. Kto chciałby po wykonaniu wylewki (podkładu) czekać np. 3-4 tygodnie, aby ułożyć płytki? Czy czekać 2-3 tygodnie na możliwość położenia hydroizolacji na otynkowanych ścianach fundamentowych? Albo czekać kilka(naście) dni na możliwość pełnego obciążenia nowej posadzki?

W takich sytuacjach idealnie sprawdzają się szybkowiążące systemy wykonywania podkładów i okładzin ceramicznych. Systemy te pozwalają rozwiązać wiele problemów pojawiających się podczas wykonywania okładzin:

  • na zewnątrz, podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych (wysoka wilgotność względna powietrza i temperatura z dolnego zakresu aplikacyjnego),
  • wewnątrz (prace wykończeniowe w nieogrzewanym budynku w okresie jesienno-wiosennym).

Produkty wchodzące w skład szybkowiążących systemów są zatem odpowiedzią na wiele problemów, z jakimi spotyka się fachowiec podczas wykonywania okładzin i posadzek: skurcz hydratacyjny, który generuje problemy wytrzymałościowe, wilgotność jastrychu czy szkodliwe działanie niskiej temperatury (znaczne wydłużenie procesów twardnienia i wysychania).


Problemy – na przykładzie posadzki z zaprawy cementowej i okładziny ceramicznej na kleju cementowym

Założenia poprawnego wykonania posadzki z zaprawy cementowej (wariant tzw. pływający) z okładziną ceramiczną:

  • Zastosowanie odpowiednio twardego materiału termoizolacyjnego pod wylewką (jeżeli jest to styropian, to min. EPS 100).
  • Wykonanie zaprawy o odpowiednich parametrach wytrzymałościowych.
  • Wykonanie okładziny na odpowiednio suchym i wysezonowanym podłożu.

Wytrzymałość
Według warunków technicznych ITB (1), jastrych z zaprawy cementowej o grubości min. 40 mm powinien mieć wytrzymałość na ściskanie przynajmniej 12 MPa i na zginanie 3 MPa. Oznacza to, że końcowa wytrzymałość zaprawy wykonanej w betoniarce nie może być niższa niż odpowiednio 12 MPa i 3 MPa. To jednak nie wszystkie wymagania.

Rys. 1. Płytki na kleju – jastrych pływający

Skurcz i nierównomierne wysychanie

Spoiwem w zaprawach cementowych, jak wskazuje sama nazwa, jest cement. Cement pod wpływem reakcji z wodą zaczyna wiązać, a po stwardnieniu pozostaje wytrzymały i trwały także pod wodą. Z tą reakcją, zwaną także hydratacją cementu, wiąże się jednak pewna niezbyt pożądana cecha – mianowicie skurcz. Jest to tzw. Skurcz hydratacyjny. Oznacza to, że na skutek reakcji
cementu z wodą wykonany element w procesie twardnienia zaczyna zmniejszać swoje wymiary. Ale to nie wszystko. Na skutek wysychania mamy do czynienia z tzw. skurczem przy wysychaniu. Te dwa najważniejsze typy skurczu wpływają na przerwy technologiczne.

Wielkość końcowego skurczu zależy od:
- rodzaju i klasy cementu,
- ilości cementu w zaprawie,
 -ilości wody w zaprawie (jest to tzw. Stosunek w/c),
- stosu okruchowego zaprawy (wielkości i rodzaju kruszywa),
- pielęgnacji zaprawy (ma ona bardzo istotny wpływ na końcowe parametry zaprawy).

Na rys. 2 widać wyraźnie, że mniej więcej po 28 dniach procesy skurczowe się stabilizują. Co z tego wynika dla glazurnika? Otóż moment wykonania prac glazurniczych powinien nastąpić po zakończeniu procesów skurczowych. W praktyce jest to 28 dni. Dlaczego aż tyle? Załóżmy, że okładzinę zaczynamy wykonywać po 7 dniach od momentu wykonania wylewki. Przyjmując za średni skurcz zaprawy w tym okresie 0,5 mm/m, dla odcinka 6 m (wg wytycznych ITB (1) rozstaw dylatacji wewnątrz pomieszczeń nie powinien przekraczać 6 m) podłoże pod płytkami skróci się o 0,5 mm/m 6 m = 3 mm. Można powiedzieć, że to niewiele.

Proszę zatem spróbować ścisnąć dwumetrowy pas wylewki o grubości 4 cm i szerokości 1 m o 0,5 mm. Musielibyśmy działać na niego z siłą kilkudziesięciu (!) ton. Pytanie, dlaczego doszło do uszkodzeń, jest retoryczne. Przecież klej do płytek i zaprawa spoinująca też potrzebują czasu na uzyskanie pełnych parametrów wytrzymałościowych (w tym przypadku odpowiednio przyczepności i wytrzymałości na ściskanie). Na ilość wody zarobowej składa się woda potrzebna do reakcji cementu oraz woda nadająca konsystencję (ta druga wyparowuje podczas wysychania wylewki). Ale jej ilość ma wpływ na skurcz zaprawy – im więcej wody, tym większy skurcz. Dodatkowo wydłuża się czas wysychania wylewki. A nierównomierność wysychania ma dodatkowy wpływ na odkształcenia wylewki (rys. 3).


Rys. 2. Skurcz normowych zapraw cementowych


Rys. 3. Wpływ nierównomierności wysychania na odkształcenia wylewki


Wilgotność
Równie istotnym problemem jak skurcz jest wilgotność jastrychu w momencie układania płytek. Krajowe wytyczne nie podają jednoznacznego, dopuszczalnego poziomu zawilgocenia. W literaturze technicznej spotyka się wartość rzędu 4-5% (masowo). Pytanie, czy to dużo, czy mało. Przykładowo, dla jastrychu o grubości 5 cm wilgotność masowa 4% to ok. 3,6 litra wody w 1 m2 jastrychu. Natomiast dla grubości 10 cm będzie to już ok. 7,2 litra. W przypadku płytek wielkoformatowych (np. 1 x 1 m czy 1 x 1,5 m) odparowanie wilgoci jest możliwe jedynie przez spoiny. Ich udział w powierzchni okładziny wynosi ok. 0,5%, zatem możliwość odparowania wody jest znikoma.

Oddziaływanie niskiej temperatury
Powyższe problemy pogłębiają się przy wykonywaniu prac w niskiej (5-80C) temperaturze. Procesy twardnienia i wysychania znacznie się wydłużają, co skutkuje także dużo wolniejszym przyrostem parametrów wytrzymałościowych (wytrzymałość na ściskanie, przyczepność itp.).


Rozwiązanie problemów – szybkowiążący system ATLAS

ATLAS oferuje szybkowiążące systemy wykonywania podkładów i okładzin ceramicznych.

 

ATLAS ZW330

Zaprawa ZW 330 służy do wykonywania podkładów zespolonych (może być także stosowana do wypełnień ubytków i napraw na powierzchniach pionowych). Pozwala na ułożenie płytek praktycznie następnego dnia, jednak materiał nie może być nakładany warstwą grubszą niż 3 cm w jednym przejściu.

Tak szybki czas wiązania i twardnienia wiąże się także z tym, że procesy skurczowe, na skutek stosowania specjalnych dodatków, nie będą miały wpływu na układaną okładzinę ceramiczną. Jest to niemożliwe dla wylewek (zapraw) przygotowanych na budowie, w betoniarce.

 

 ATLAS Plus Express

Załóżmy, że wykonujemy pracę przy temperaturze +5oC. Skład kleju ATLAS Plus Express został tak zaprojektowany, aby uzyskać szybki przyrost wytrzymałości (przyczepności) w ciągu maksymalnie pierwszych 6 godzin (przynajmniej 0,5 MPa), natomiast jego końcowa przyczepność (po 28 dniach) nie może być niższa niż 1 MPa. Widać wyraźnie wpływ temperatury na przyrost wytrzymałości (tab.1.).

Przyczepność kleju normalnie wiążącego w takich warunkach byłaby wręcz nie do zmierzenia. Z drugiej strony szybki przyrost wytrzymałości (prawie 1 MPa po 24 godzinach) pozwala na intensywne obciążenie posadzki wykonywanej w sprzyjających warunkach. Po 4 godzinach możliwe jest wchodzenie na posadzkę i spoinowanie płytek, natomiast po 3 dniach – pełne obciążenie posadzki.

 


 


ATLAS Postar 20 i Postar 80

Tak szybki proces wykonania okładziny możliwy jest tylko w przypadku wysezonowanego, suchego podłoża. Dlatego w ofercie ATLASA znajdują się także szybkowiążące i szybkoschnące podkłady. Są to podkłady Postar 20 i Postar 80. Zaprawy typu Postar służą do wykonywania podkładów zespolonych, na warstwie rozdzielającej i pływających. ATLAS Postar 20 jest materiałem szybkowiążącym, zawartość wilgoci resztkowej dla grubości podkładu ok. 4 cm po 5-6 dniach od aplikacji wynosi poniżej 3% (w warunkach normowych).

Pozwala to na dalsze prace (wykonanie okładziny) już po kilku dniach (tab. 2). ATLAS Postar 80 to produkt bardziej zaawansowany. Jest on dodatkowo zaprawą szybkoschnącą. W krótkim czasie osiąga podstawowe parametry użytkowe, co umożliwia skrócenie przerw technologicznych i przyspiesza aplikację kolejnych warstw: po 3 godzinach można wejść na ułożony podkład, a okładzinę można układać już po 24 godzinach (zawartość wilgoci resztkowej dla grubości podkładu ok. 4 cm po 24 godzinach od aplikacji wynosi poniżej 2,6%.


 

Wyjątkowa wytrzymałość
Zaletami podkładów Postar 20 i Postar 80 są także wysokie parametry wytrzymałościowe. Postar 20 klasyfikowany jest jako CT-C20-F4 (wytrzymałość na ściskanie min. 20 MPa, wytrzymałość na zginanie min. 4 MPa), natomiast Postar 80 jako CT-C40-F7-A12 (wytrzymałość na ściskanie min. 40 MPa, wytrzymałość na zginanie min. 7 MPa, dodatkowo określona odporność na ścieranie). Oznacza to, że Postar 80 może być stosowany także jako warstwa użytkowa (posadzka), poddana bezpośrednio obciążeniom eksploatacyjnym. Parametry wytrzymałościowe szybkowiążących zapraw ATLAS pozwalają na ich stosowanie także w pomieszczeniach poddanych obciążeniu ruchem kołowym (np. garaże, posadzki przemysłowe z ruchem wózków widłowych).


Tab. 1. Przyczepność kleju ATLAS Plus Express w warunkach laboratoryjnych oraz temp. +5oC


Tab. 2. Zawartość wilgoci resztkowej w czasie

 


ATLAS Woder Duo

Po połączeniu z szybkowiążącą hydroizolacją ATLAS Woder Duo (drugą warstwę można w warunkach normowych nakładać już po 3 godzinach) systemy szybkowiążące doskonale sprawdzają się na balkonach czy tarasach. Dodatkowo znacznie szybszy przyrost wytrzymałości daje znacznie większe bezpieczeństwo wykonywanych prac.

Nierzadko obciążenia posadzek (np. przez ustawioną paletę kleju) występują znacznie wcześniej niż pełne obciążenia użytkowe.

 

 

 

LITERATURA:
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych, ITB, 2014
2. Cement, kruszywa, beton. Rodzaje, właściwości, zastosowanie. Górażdze Cement S.A. 2015
3. PN-EN 12004:2008, Kleje do płytek – Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie
4. Beläge auf Zementestrich. Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein und Betonwerkstein auf beheizten und unbeheizten Zementgebundenen Fußbodenkonstruktionen. ZDB, VI.2007
5. PN-B-20132:2005, Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Zastosowania
6. DIN 18560-4:2012-06 Estriche im Bauwesen. Teil 4: Estriche auf Trennschicht
7. DIN 18560-2:2009-09, Berichtigung 1:2012-05 Estriche im Bauwesen. Teil2. Estriche und Heizestriche auf Dämmschichten (schwimmende Estriche)

Kategoria 
Tagi 
szybkowiążący-system
atlas-szybkowiążący
szybki-remont

Nasi partnerzy